INTRODUCTION - TIMETABLE - PARTICIPANTS - LINKS - BACK

Symposium Kuldiga relize

No 2. - 9. septembrim Kuldīgā notiek starptautisks simpozijs

Nep?rtraukt? v?sture

M??in?jums atcer?ties Baltijas ebreju masu slepkav?bas m?sdienu antisem?tisma laikmet?.

Kuld?gas piem?rs

Organiz?cija Buero Schwimmer (Berl?ne) sadarb?b? ar Kuld?gas pils?tas Domi, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi un Konr?da Adenauera fondu no 2. – 9. septembrim Kuld?g? r?ko starptautisku simpoziju Nep?rtraukt? v?sture. M??in?jums atcer?ties Baltijas ebreju masu slepkav?bas m?sdienu antisem?tisma laikmet?. Kuld?gas piem?rs. Simpoziju izrais?jusi šobr?d j?tam? tendence rekonstru?t ebreju kulta ?kas par kult?ras iest?d?m. Iesp?jams, kr?š??kais piem?rs ir Sabiles sinagoga, kur? ier?kota izst?žu z?le. Visticam?k dr?z par jauniešu kult?ras centru p?rtaps Kandavas sinagoga. Savuk?rt Kuld?gas sinagog? pašvald?ba pl?no ier?kot bibliot?ku. Rekonstrukcijas iesp?jam?ba pašvald?b? rad?jusi b?tisku jaut?jumu: k?dai j?b?t kulta ?ku p?rb?vei – v?sturisku liec?bu pies?tin?tai, mor?li neitr?lai, ekonomiski praktiskai? Varb?t vispiem?rot?k? ir sinagogu konserv?cija?
Sinagogas rekonstrukcija ir reta izdev?ba sabiedr?bai apj?gt 1941. gada notikumus, kad vair?kas dienas ieslodz?ti Kuld?gas sinagog?, bet p?c tam, aizdz?ti uz mežu, tika nošauti viet?jie ebreji. Tikai daži ir izgl?bušies, un šobr?d dz?vi esošie atsak?s run?t. ?paši dzi?i par holokaustu neizsak?s ar? v?stures m?c?bu gr?matas, mediji, valsts. Ta?u par to ir sp?j?ga st?st?t p?ri palikus? ebreju arhitekt?ra, ja to rekonstru?, nekautr?joties izrais?t s?pes, l?dzj?t?bu vai bailes. Protams, arhitekt?ra reti kad modina absol?tas šausmas, l?dz?gas t?m, ko rada skats pa logu, kur pagalm? tiek nogalin?ts Tavs ebreju draugs. Tom?r simpozija m?r?is ir pied?v?t priekšstatu par celtni, kas liktu pat gar?mg?j?jam uzdot sev jaut?jumu: ko dar?tu es, ja 1941. gads b?tu r?t?

Kuld?gas ebreju kopienas saknes sniedzas 17. gadsimt?, kad pils?t? s?kušas dz?vot pirm?s ebreju ?imenes, kas nodarbojuš?s ar tirdzniec?bu. Kopienai plaukstot, 19. gadsimta beig?s ebreji veidoja aptuveni 30% Kuld?gas iedz?vot?ju. 1941. gada vasar? Kuld?gas ebreju kopiena tika piln?b? izn?cin?ta, un šobr?d vairs nepast?v.
Kuld?gas sinagoga, kas celta 1875. gad?, pieder Kuld?gas pils?tai. 1958. gad? ?k? tika ier?kots kinote?tris Kurzeme, kardin?li mainot iekštelpu konfigur?ciju, maz?k – eksterjeru. Kino, naktsklubs un kafejn?ca sinagog? atrad?s l?dz 2003. gadam, kad ar Latvijas ebreju kopienas l?dzdal?bu iest?des tika sl?gtas. Pašreiz sinagoga netiek izmantota. Savuk?rt blakus esošaj? l?gšanu nam?, kas celts 19. gadsimta beig?s, v?cu armija Otr? pasaules kara laik? ier?koja gar?žu, kas atrodas l?gšanu nam? v?l šodien.
Ar simpozija programmu var iepaz?ties www.buero-schwimmer.de Visi interesenti aicin?ti pieteikt dal?bu simpozij? l?dz 24. augustam pa t?lruni 29333720 vai rakstiski kusmane@inbox.lv. ?sum?: Konferenc? 3. – 4. septembr? tiks las?ti refer?ti, norisin?sies diskusijas par ebreju kopienas v?sturi Latvij? un Baltij?. Konference tiks tulkota. Savuk?rt 5. – 8. septembr? arhitekti, sociologi, ainavu arhitekti, m?kslinieki, pils?tpl?not?ji, v?sturnieki un judaisti izstr?d?s vair?ku rekonstrukcijas priekšlikumu skices. Dal?bai konferenc? (3. - 4. septebr?) simpozija organiz?t?ji ?paši aicina pieteikties to pašvald?bu amatpersonas, kuru ?pašum? atrodas sinagogas, kuras iecer?ts rekonstru?t.


Nep?rtraukt? v?sture
M??in?jums atcer?ties Baltijas ebreju masu slepkav?bas m?sdienu antisem?tisma laikemt?.
Kuld?gas piem?rs


Simpozijs
2007. gada 2. - 9. septembris
Kuld?ga


Pirmdiena, otrdiena (3. - 4. septembris)
Lekcijas no pulksten 10 – 18
Kuld?gas pils?tas Dome
Bazn?cas iela 1
Dal?bnieku pieteikšan?s l?dz 24. augustam

Trešdiena – piektdiena (5. - 7. septembris)
Radoš? darbn?ca Kuld?gas sinagogas rekonstrukcija
Zabadaks, Vijol?šu iela 24, Kuld?ga
Dal?bnieku skaits ierobežots

Sestdiena (8. septembris)
Publiska darbn?cas rezult?tu prezent?cija pulksten 12
Kuld?gas pils?tas Dome
Bazn?cas iela 1

Lektori:
Mar?ers Vestermanis, Juris Dubrovskis, Agnese Kusmane, Ruta Fr?dlendere, Gita Umanovska, Jana J?kobsone, Marta Lev-Ziona, Heinrihs Freimanis, Maiks Hartvigs, Jens Hofmans, Kerena Kormana, Svens Egers, A?da Mirona, ?riks Benjaminsons, Sergejs Rižs, Oj?rs Feldbergs, Tils Gralerts, Rita Bogdanova, Bramijs Lenhofs, Helkers Flugs
Inform?cija/ dal?bas pieteikšana
Latvija
Kuld?gas pils?tas Dome
Agnese Kusmane
kusmane@inbox.lv
+37129333720

?rvalstis
Büro Schwimmer/Kuldiga, Sven Eggers
Czarnikauer Straße 20, D - 10439 Berlin, Germany
++49 (o)3o 44 32 33 76 and ++49 (o)16o 16 888 24
sveneggers@buero-schwimmer.de


contact
Büro Schwimmer

Sven Eggers
Czarnikauer Straße 20, D - 10439 Berlin, Germany
++49 (o)3o 44 32 33 76 and ++49 (o)16o 16 888 24
sveneggers(at)buero-schwimmer(dot)de